پرواز فکر - نیما یوشیج

"فکر را پر بدهید"

و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر

"فکر باید بپرد"

برسد تا سر کوه تردید

و ببیند که میان افق باورها

کفر و ایمان چه به هم نزدیکند

...."فکر اگر پربکشد"

 

جای این توپ و تفنگ، اینهمه جنگ

سینه ها دشت محبت گردد

 

 

 

دستها مزرع گلهای قشنگ

......

"فکر اگر پر بکشد"

 

هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست

همه پاکیم و رها ...

 

پیشنهاددهنده: نسترن نوذری

پژوهشگاه کلام زنده