بیقرار - مولانا

گفتم دل و جان بر سر کارت کردم                                         هر چیز که داشتم نثارت کردم

گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی                                       این من بودم که بی قرارت کردم

 

نام دیوان: مثنوی معنوی

پیشنهاد دهنده ی شعر: نعیمه