یکتایی - عطار

در چه طلسم است که ما مانده‌ایم                                      با تو به هم وز تو جدا مانده‌ایم

نی که تویی جمله و ما هیچ نه                                           مانده تویی ما ز کجا مانده‌ایم

از همه معنی چو تویی هرچه هست                                    پس به چه معنی من و ما مانده‌ایم

رشته چو یکتاست در اصلی که هست                                 پس ز برای چه دوتا مانده‌ایم

چون تو سزاوار وجودی و بس                                              ما نه به حق نه به سزا مانده‌ایم

چون همه تو ما همه هیچ آمدیم                                          ای همه تو هیچ چرا مانده‌ایم

چون همه نه با تو و نه بی توییم                                          نه به بقا نه به فنا مانده‌ایم

در خم چوگان سر زلف تو                                                   گوی صفت بی سر و پا مانده‌ایم

پاک کن از ما دل ما زانکه ما                                                سوختهٔ خوف و رجا مانده‌ایم

ما چو فریدیم نه نیک و نه بد                                               کز دو جهان فرد تو را مانده‌ایم

 

نام دیوان: دیوان اشعار

پیشنهاد دهنده ی شعر: نعیمه