شناخت - مولانا

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند

فرزندو عیال و خانمان را چه کند

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

دیوانه تو هر دو جهان را چه کند