دیدار- قیصر امین پور

دیر گاهی است

که افتاده ام از خویش به دور

شاید این عید

به دیدار خودم هم بروم.