تازه ديدمت - علیرضا رنجبران

ازت دور شدم 

دور ...

تازه ديدمت

مثل ديدن زمين از فضا

چه با شكوه و زيبايي !



پیشنهاد دهنده: عطیه هادی زاده