خوب من - رضا احسان پور

خوبِ منحيف است حال خوبمان را بد کنيم

راه رود جاری احساسمان را سد کنيم

عشق، در هر حالتی خوب است؛ خوبِ خوبِ خوب

پس نباید با "اگریا "شایدآن را بد کنيم

دل به دریا م یزنم من... دل به دریا م یزنی؟

تا توکّل بر هر آنچه پيش می آید کنيم

جای حسرت خوردن و ماندن، بيا راهی شویم

پایمان را نذر راه و قسمتِ مقصد کنيم

می توانی، می توانم، می شود؛ نهشک نکن

باورم کن تا "نبایدرا "فقط بایدکنيم

 

 

زندگی جاریست؛ بسم الله... از آغاز راه ...

نقطه های مشترک را می شود ممتد کنيم

آخرش روزی بهار خنده هامان می رسد

پس بيا با عشق، فصل بغضمان را رد کنيم

 

از مجموعه غزل : چه حرف ها

پيشنهاد دهنده : عطيه هادی زاده