زندگی ابدی - نسترن نوذری

گوش کن... در سکوت خوب گوش کن ...

پدرها و مادرها هرگز نمی ميرند...

پدرها و مادرها در هر نفس جاری هستند...

آن روزها که تو کوچک بودی....

خيلی خيلی کوچک....

آنها روح پرشکوه خود را در تو جاری کردند ...

آنها هر لحظه در تو هستند...

درست گوش کن...

تو خود خود آنهایی....

صدایت....

 

 

 

رفتارت....

عادتهایت..

 

پيشنهاد دهنده: نسترن نوذری