هر گه كه بدان بحر محقّق برسي- عطار نيشابوري

هر گه كه بدان بحر محقّق برسي

در حال به گرداب اناالحق برسي

 

گر در همه مي‌روي قدم محكم دار

تا گر همه‌اي به هيچ مطلق برسي

 

گر اوّل كار، آتش افزون گردد

خاكستر بين كه آخرش چون گردد

 

اوّل تن تو چو دل شود غرّه مباش

كاخر بيني كان همه دل خون گردد

 

فاني شده، تا بود، مشوّش نشود

باقي به وجود جز در آتش نرود

 

چون اصلِ وجودِ كلِّ عالم عدم است

هر كو به وجود خوش شود خوش نبود

 

برگرفته از كتاب:

عطار، محمد بن ابراهيم؛ مختارنامه؛ تصحيح و مقدمه از محمدرضا شفيعي كدكني؛ چاپ سوم؛ تهران: انتشارات سخن 1386

 

 {KomentoDisable}