ترانه، از اشعار ویکتور هوگو

اگر شعرهای من مثل پرندگان بال و پر داشتند،

سبک روح و سبک بال به سوی باغ زیبای وجود شما پرواز می کردند.

 

اگر شعرهای من مثل خیال بال و پر داشتند،

چون جرقه ای به سوی کانون فروزان وجود شما روی می آوردند.

 

اگر شعرهای من مثل عشق بال و پر داشتند، شب دراز با یک دنیا پاکی و صفا پیرامون خانه ی شما طواف می کردند.

ترانه، از اشعار ویکتور هوگو

 

 {KomentoDisable}