شرط نیکنامی - پروین اعتصامی

نیکنامی نباشد، از ره عُجب

خِنگ آز و هوس همی راندن

 

‏روز دعوی، چو طبل بانگ زدن

وقت کوشش، زکار واماندن

 

خستگان را زطعنه، جان خستن

دلِ خلقِ خدایْ رنجاندن

 

‏خود، سلیمان شدن به ثروت‌وجاه

دیگران را ز دیو ترساندن

 

‏با درافتادگان، ستم کردن

زهر را جای شهد نوشاندن

 

‏اندر امّید خوشه‌ی هوسی

هرکجا خرمنی است، سوزاندن

 

‏گمرهان را رفیق ره بودن

سر زفرمان عقل پیچاندن

 

‏عیب پنهان دیگران گفتن

عیب پیدای خویش پوشاندن

 

‏بهر یک مشت آرد، بر سر خلق

آسیاب چون زمانه گرداندن

 

‏گویمت شرط نیکنامی چیست

زانکه این نکته بایدت خواندن

 

‏خاری از پای عاجزی کندن

گردی از دامنی بیفشاندن

 

برگرفته از كتاب:

اعتصامي، پروين؛ ديوان پروين اعتصامي؛ چاپ چهارم؛ تهران: مؤسسه انتشارات نگاه 1387.

 {KomentoDisable}