عادتها و باورها

img dastan general

 پادشاهی 2 شاهین گرفت آنها را به مربی پرندگان سپرد تا آموزش شکار ببینند. اما یکی از آنها از روی شاخه ای که نشسته بود پرواز نمی کرد.                                                                                

                                                   


پادشاه اعلام کرد هرکس شاهین را درمان کند پاداش خوبی می گیرد.

کشاورزی موفق شد!

پادشاه از او پرسید: چگونه درمانش کردی؟

کشاورز گفت: شاخه ای که به آن وابسته شده بود را بریدم.

گاهی اوقات باید شاخه عادتها و باورهای غلط رو ببریم تا بتوانیم رها زندگی کنیم.

 


 

img telegram join2