بهترین شمشیر زن کیست ؟

img dastan general

 جنگجویی از استادش پرسید : بهترین شمشیر زن کیست ؟استادش پاسخ داد : به دشت کنار صومعه برو. سنگی آنجاست. به آن سنگ توهین کن.                                                            


 

 

شاگرد گفت : اما چرا باید این کار را بکنم ؟ سنگ پاسخ نمی دهد !!!

استاد گفت خوب با شمشیرت به آن حمله کن.

شاگرد پاسخ داد : این کار را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند و اگر با دست هایم به آن حمله کنم ، انگشتانم زخمی می شوند و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارند.

من این را نپرسیدم. پرسیدم بهترین شمشیرزن کیست ؟

استاد پاسخ داد : بهترین شمشیرزن به آن سنگ می ماند ، بی آن که شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد نشان می دهد که هیچکس نمی تواند بر او غلبه کند.

 

img telegram join2