خود را به خواب نزنیم

img dastan general

مردی وارد پارکی شد تا کمی استراحت کند...کفشهاش را زیر سرش گذاشت و خوابید. طولی نکشید که دو نفر وارد پارک شدند.یکی از اون دو نفر گفت: طلاها رو بزاریم پشت آن درخت ، اون یکی گفت: نه اون مرد بیداره وقتی ما بریم طلاها رو بر میداره.            

 

گفتند:

امتحانش کنیم کفشاشو از زیر سرش برمیداریم اگه بیدار باشه معلوم میشه.

مرد که حرفای اونا رو شنیده بود، خودشو بخواب زد.

اونها کفشاشو برداشتن و مرد هیچ واکنشی نشون نداد.

گفتند پس خوابه طلاها رو بزاریم کنار همان درخت.

بعد از رفتن آن دو، مرد بلند شد و رفت که جعبه طلای اون دو رو برداره...

 

اما اثری ازطلا نبود و متوجه شد که همه این حرفا برای این بوده که در عین بیداری کفشهایش رو بدزدن.

آیا ماهم خودمون رو بخواب میزنیم؟؟

 

img telegram join2