عاشق واقعی !

img dastan general

مجنون از راهی میگذشت.جمعی درحال خواندن نماز بودند. مجنون از لا به لای نماز گذاران رد شد. جماعت تندو تند نماز را تمام کردند. همگی ریختند بر سر مجنون.                                                                        

 

گفتند بی تربیت کافر شده ای. مجنون گفت. مگر چه گفتم؟

گفتند مگر کوری که از لای صف نماز گذاران میگذری. مجنون گفت. من چنان در فکر لیلا غرق بودم که وقتی میگذشتم حتی یک نماز گذار ندیدم.

شما چطور عاشق خدایید و در حال صحبت با خدا همگی مرا دیدید!

 
 

img telegram join2