بهترین خیاط

img dastan general

تو یه کوچه ای چهار تا خیاط بودند...همیشه با هم بحث میکردند.. یک روز، اولین خیاط یه تابلو بالای مغازه اش نصب کرد. روی تابلو نوشته بود "بهترین خیاط شهر"                                                                                                                

 

     

 دومین خیاط روی تابلوی بالای سردر مغازش نوشت "بهترین خیاط کشور"

سومین خیاط نوشت "بهترین خیاط دنیا"

چهارمین خیاط وقتی با این واقعه مواجه شد روی یک برگه کوچک با یه خط معمولی نوشت "بهترین خیاط این کوچه"

 

قرار نیست دنیامون رو بزرگ کنیم که توش گم بشیم،

تو همون دنیایی که هستیم.

میشه آدم بزرگى باشيم!

 

img telegram join2