تردید

img dastan general

آورده اند که شخصی برای قربانی کردن گوسپندی خرید. در راه عده ای دیدند و طمع کردند و با یکدیگر قرار گذاشتند که او را فریب دهند و گوسفند را ببرند.                                                                                                                          


 

پس یک تن پیش آمد و گفت: "ای شیخ! این سگ از کجا می آوری؟"

دیگری گذشت و گفت: "شیخ! مگر عزم شکار داری؟"

و سومی به او پیوست و گفت: "این مرد در در ظاهر زاهد است؛ اما زاهد را با سگ چه کار!؟"

به این ترتیب هر کسی چیزی گفت تا شک در دل او افتاد و خود را متهم کرد و با خود گفت: "شاید که فروشنده جادو و چشم بندی کرده است". و در همان حال گوسپند را رها کرد و رفت و آن گروه گوسپند را بردند.

 

کلیله و دمنه

 

https://telegram.me/kalamezendeh1