روزي دهنده

img dastan general

نقل است كه شيخ در پس امام جماعتي ؛ نماز خواند ؛ پس از نماز ؛ امام جماعت پرسيد : ياشيخ !! تو كسبي نمي كني و چيزي از كسي نمي خواهي ؛ از كجا مي خوري ؟                                                                         


 

 

بايزيد گفت : صبر كن تا اين نماز را دوباره به قضا بخوانم .

گفت : چرا ؟

گفت : نماز از پس كسي كه روزي دهنده را نداند ؛ روا نبود .

(سلطان العارفین بایزید بسطامی)

 

https://telegram.me/kalamezendeh1