ملاقات ابوعلی سینا و ابو سعید ابوالخیر

img dastan general

 داستانی است تاریخی مبنی بر اینکه ملاقاتی بین شیخ الريیس ابوعلی سینا و ابو سعید ابوالخیر صورت پذیرفت.شیخ الرییس فیلسوف بود و ابوسعید ابوالخیر عارف، بعد از ملاقات شا گردان شیخ ابو علی سینا از او پرسیدند که ابوسعید ابو الخیر را چگونه یافتی؟

 گفت : آنچه را که ما می دانیم او می بیند

شاگردان ابو سعید از او پرسیدند که ابن سینا را چگونه یافتی؟

گفت: آنچه را که ما می بینیم او میداند.

 

https://telegram.me/kalamezendeh1