مرد آنستکه ...

img dastan general

 

شیخ را گفتند:«فلان کس بر روی آب می‌رود».گفت: «سهل است. وزغی و صعوه ای نیز بروی آب می‌رود».گفتند که: «فلان کس در هوا می‌پرد!»گفت: «زغنی ومگسی در هوا بپرد».

 

گفتند: «فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می‌رود».

شیخ گفت: «شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می‌شود، این چنین چیزها را بس قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و با خلق ستد و داد کند و با خلق در آمیزد و یک لحظه از خدای غافل نباشد.

 

https://telegram.me/kalamezendeh1