قطعه اي از کتاب"روياي تبت"

img dastan general

 یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟"  قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود.                                                           

 

 

 

 چند نفری از بچه ها نوشتند "فقر".

 

از بین علم و ثروت همیشه علم را انتخاب می کردند.

نوشته بودند که "فقر" خوب است چون چشم و گوش آدم را باز می کند و او را بیدار نگه می دارد ولی عطر، آدم را بیهوش و مدهوش می کند."

عادت کرده بودند مجیز فقر را بگویند چون نصیبشان شده بود.

 

فقط یکی از بچه ها نوشته بود "عطر".

انشایش را هنوز هم دارم.

جالب بود. نوشته بود :

 "عطر حس هایي را در آدم بیدار می کند که فقر آنها را خاموش کرده است