نیایش 31 شهریور

img niyayesh 960631

 

خانه و پر از سادگى

 

پنجره اى رو به كوچه هاى خيس

 

و غربت شوق كودكى

 

نداشتنت اى عشق

 

و كودكى رفته از ياد

 

گم شدم در تجمل امروز

 

در خيابان هاى شلوغ

 

گم شده ام در كلاويه هاى پيانو

 

در كوچه هاى بن بست

 

ويرانى هايى كه با ساز نساختمش

 

نت هايت را گم كرده ام و بايد

 

گوش بسپارم به موسيقى ِ جان

 

شادى هاى كوچكم را گم كرده ام

 

و به معجزه هاى بزرگ چشم سپرده ام

 

و خوشبختى من

 

همان سادگى بود كه ديگر نيست

 

تو را كجا گذاشته ام خدايا

 

فرصت دوباره ام اگر دهى ...

 

 

افسانه سلیمی

 

 

 

 

img telegram join2

{KomentoDisable}

لحظه ى اكنون است

آن حقيقت من و حقيقت تو

پشت سر  روزها و شب هايى كه هر چه بود گذشت

و رو به رو پر از نيامده هايى ست

كه شايد نيايد هرگز

بگير از من توهم ماندن در اينجا را

شايد كم شود زياده خواهى و طمع هايم

تا پر شوم از ساده ى زندگى

و وابستگى هايم بميرند در من

و زنده شود رفاقتم

با آنان كه تغيير مى كند جهانشان با من

روح من قرين آرامشى از جنس تو