نیایش 30 شهریور

img niyayesh 960630

زندگى مرا سراسر اساتيدى بوده است

با درسهايى سخت و آسان

و من شاگرد اين جهانم در هر زمان

به قدر آگاهى ام

خدايا تو با من حرف زده اى به استادى برگها ، بادها و تمامى جانداران و انسان ها

هر روز استادم بوده اى زندگى

به لطفِ بازيگرهاى زنده ات

و من به اندازه ى درك شاگردى ام

حاضرى زده ام به روزگارم

خدايا بينش و شهامت شاگردى ام اگر دهى

هدر نمى دهم پس از اين روزهاى عمر رفته را

افسانه سلیمی

 {KomentoDisable}