نیایش 26 شهریور

img niyayesh 960626

گم مى شوم در تو

تا نبيند كسى مرا

تو پيدا مى كنى ام

در خلوت دلى

در انتظار عشق

غافلگير مى كنى مرا

من طوفان زده ى

درياى آرامم

و تو ناخداى درياها

بگذار بميرم در اين خراب

و چشم ببندم و

خود را

بسپارم به دست هاى تو

افسانه سلیمی

 {KomentoDisable}