عرض تسلیت

tasliat salimi1

اساتید بزرگوار کلام زنده عشق،

در سفر عاشقانه ی پدر عزیزمان، همدرد و همراه شما هستیم.

خانه ی ستاره ها شهر او، و جایگاهش غرق نور ابدی.

خانواده کلام زنده عشق