تخفیف ویژه شهریه برای همایش 476 تهران

پژوهشگاه کلام زنده عشق، در شهریه همایش 476 تهران تحفیف ویژه به شرح ذیل درنظر گرفته است :

inform takhfif 476tehran