اخبار مهربانی : تهیه اتومبیل برای پیرمرد کارتن خواب شیرازی

mashin pirmard shirazi thumb

اخبار مهربانی

كلام زنده شيراز با جمع آورى هزينه و همكارى عزيزان شيرازى، براى پيرمرد خميده كارتن خواب اتومبيلى براى حمل بازيافت خريدند

سپاس از دست هايى كه مى بخشند و سپاس از قلب هايى به وسعت آسمان

بهشت آنجاست كه تو براى ديگرى حضور دارى و شيرازى هاى عزيز امروز بهشت را در لبخند اين پيرمرد و خانواده اش بازآفريدند

 

 

‌‌با آرزوی جهانی دوستانه تر


mashin pirmard shirazi