دانش گراف حسی:پرسش هایی که پاسخ می دهد(کوروش سلیمی)

توضیحات استاد کوروش سلیمی در خصوص دانش گراف حسی:

پرسش هائی که پاسخ می دهد، ساختار آن و کاربردهایش