همايش سفر قهرمانی (21 مرداد 98-بوشهر)

safarghahramani boshehar 980521

تاريخ برگزاری : ۲۱ مرداد ماه ۹۸

🔹راهنمایی و ثبت‌نام :

☎️ ۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳
☎️ ۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
☎️ ۰۲۱۴۴۳۸۳۲۱۲

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Persian -> Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy