برنامه همایشهای دیدن در تهران و استانها (آبان و آذر 97)

همایش دیدن (مدیریت رابطه با خود، دیگران و هستی)

همایشهای دیدن در آبان و آذر ماه 97✨تهران : ۲۲ الی ۲۵ آبان

✨بندرعباس : ۲۲ الی ۲۵ آبان

✨بوشهر : ۲۹ آبان الی ۲ آذر

✨شهربابک : ۲۹ آبان الی ۲ آذر

✨شیراز : ۱۳ الی ۱۶ آذر

💢💢💢💢💢💢

ورود به گروه آشنایی با دیدن (کلیک کنید.)ورود به گروه آشنایی با دیدن (کلیک کنید.)