برنامه دوره دانستن (مهر الی آذر 98)

??? دانستن 63 ???

✅ تهران
?برگزاری : 6 تا 8 آذر
?راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲
‎ ‌
‎ ‌‎??? تکمیلی دانستن 62 ???

✅ تهران
?برگزاری : 5 مهر
?راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

?لینک گروه آشنایی با همایش دانستن:
https://t.me/joinchat/BfwqND9F8-A-JQTrb0UG5Q