برنامه برگزاری همایشهای پژوهشگاه کلام زنده (آبان و آذر97)(بروزرسانی شده)

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 492▪️▪️▪️

✅ تهران
🔸برگزاری : ۲۲ الی ۲۵ آبان ماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱۲۶۴۲۳۷۲۴
۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸
▪️▪️▪️کارگاه دیدن 493▪️▪️▪️

✅ بندرعباس
🔸برگزاری ۲۲ الی ۲۵ آبان ماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷
▪️▪️▪️کارگاه دیدن 494▪️▪️▪️

✅ بوشهر
🔸برگزاری: ۲۹ آبان الی ۲ آذر
‌🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳
▪️▪️▪️کارگاه دیدن 495▪️▪️▪️

✅ کرمان(شهر بابک)
🔸برگزاری : ۲۹ آبان الی ۲ آذر ماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 496▪️▪️▪️

✅ شیراز
🔸برگزاری ۱۳ الی ۱۶ آذر ماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
‎۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸
🆔 لینک گروه آشنایی با دیدن :

‌‎🔻🔻🔻 14 براکای جان 🔻🔻🔻
✅ تهران :
💠 کارگاه سه روزه‌
🔸برگزاری : ۳۰ آبان تا ۲ آذر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱۲۶۴۲۳۷۲۴
۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸

‌‎🔻🔻🔻 15 براکای جان 🔻🔻🔻
✅ بوشهر
🔸برگزاری: ۱۴تا ۱۶آذر
‌🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳
🆔 لینک گروه آشنایی با مبانی براکا :

‌‎🔻🔻🔻 113 مسئولیت 🔻🔻🔻

✅ شیراز
🔸برگزاری ۲شنبه ۲۱ آبان
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
‎۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

‌‎🔻🔻🔻 114 مسئولیت 🔻🔻🔻

✅گیلان
🔸برگزاری: ۲۷ آبان
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۹۱۱۶۷۱۸۹۳۳
🆔 لینک گروه آشنایی با مسئولیت:

‎🔻🔻🔻کارگاه دانستن 61🔻🔻🔻
✅ تهران :
🔸برگزاری : ۲۷ الی ۳۰ آذرماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱۲۶۴۲۳۷۲۴
۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸

🆔 لینک گروه آشنایی با دانستن :

‎🔻🔻🔻 دوستی 29 🔻🔻🔻

✅ مشهد
🔸برگزاری : ۲۴ الی ۲۵ آبان
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۵۳۸۸۲۵۴۵۵
۰۹۱۵۸۲۵۵۰۱۰
۰۹۳۵۳۵۵۲۸۱۹


💢💢💢💢💢💢
🔹🔹🔹🔹🔹🔹