برنامه برگزاری همایشهای پژوهشگاه کلام زنده (.مهر،آبان و آذر97)

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 486▪️▪️▪️

✅ شیراز :
🔸 برگزاری : ۳ الی ۶ مهر
🔹 راهنمایی و ثبت‌نام :
0917 117 3696
0917 111 0127
▪️▪️▪️کارگاه دیدن 487▪️▪️▪️

✅ تهران
🔸برگزاری: ۱۰ الی ۱۳ مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱۲۶۴۲۳۷۲۴
۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 488▪️▪️▪️

✅ اصفهان
🔸برگزاری: ۱۰ الی ۱۳ مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۹۱۱٣۰۱۴۲۴

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 489▪️▪️▪️

✅ کرمان
🔸برگزاری : ۲۴ الی ۲۷ مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 490▪️▪️▪️

✅ کرج
🔸برگزاری: ۱ الی ۴ آبان
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۲۳۸۹۰۷۸۷
۰۲۶۳۳۵۱۴۵۰۰

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 491▪️▪️▪️

✅ مشهد
🔸برگزاری: ۱ الی ۴ آبان
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۵۱۳۶۰۲۸۰۵۶
۰۹۱۵۸۲۵۵۰۱۰

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 493▪️▪️▪️

✅ بندرعباس
🔸برگزاری ۲۲ الی ۲۵ آبان ماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 494▪️▪️▪️

✅ بوشهر
🔸برگزاری: ۲۹ آبان الی ۲ آذر
‌🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 495▪️▪️▪️

✅ کرمان(شهر بابک)
🔸برگزاری : ۲۹ آبان الی ۲ آذر ماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱
🆔 لینک گروه آشنایی با دیدن :

t.me/joinchat/BQkAe0CP4mCzOQzWM-9avA

‌‎🔻🔻🔻 زمان 🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری: ۶ مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱۲۶۴۲۳۷۲۴
۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸

‌‎🔻🔻🔻 13 براکای جان 🔻🔻🔻
✅ کرمان :
💠 کارگاه سه روزه‌
🔸برگزاری : ۱۸ الی ۲۰ مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱
🆔 لینک گروه آشنایی با مبانی براکا :

https://t.me/joinchat/BQqq8kAAIWCPGpDO9T9pnA

‌‎🔻🔻🔻 111 مسئولیت 🔻🔻🔻
✅ تهران
🔸برگزاری : ۲۶ مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱۲۶۴۲۳۷۲۴
۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸

‌‎🔻🔻🔻 112 مسئولیت 🔻🔻🔻
✅ کرمان
🔸برگزاری : ۱۱ آبان
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱
🆔 لینک گروه آشنایی با مسئولیت:
https://t.me/joinchat/AAAAAEDv_h-NIFxKjwXjMw

‌‎🔻🔻🔻14 گراف‌های حسی 🔻🔻🔻
✅ تهران
🔸برگزاری: ۴ آبان
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱۲۶۴۲۳۷۲۴
۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸
🆔 لینک گروه آشنایی با همایش گراف‌های حسی :

https://t.me/joinchat/BQkAe1HqAIzSc_tuGLYnHQ

‌‎🔻🔻🔻60 تکمیلی دانستن 🔻🔻🔻
✅ تهران
🔸برگزاری: ۲۷ مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱۲۶۴۲۳۷۲۴
۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸

🆔 ⁩ لینک گروه آشنایی با همایش عشق پایان بازی است :
https://t.me/joinchat/BQkAe0LodCEX53_7ReUZ5Q


‌‎🔻🔻🔻72 عشق پایان بازیست 🔻🔻🔻
✅ بندرعباس
🔸برگزاری: ۸ مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷

‌‎🔻🔻🔻73 عشق پایان بازیست 🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری: ۱۳ آبان
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱۲۶۴۲۳۷۲۴
۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸

⁦🆔 ⁩ لینک گروه آشنایی با همایش عشق پایان بازی است :
https://t.me/joinchat/BQkAe0LodCEX53_7ReUZ5Q


‌‎🔻🔻🔻 دوستی 🔻🔻🔻
✅ کرمان(شهر بابک)
🔸برگزاری : ۱۲ و ۱۳ مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

💢💢💢💢💢💢
🔹🔹🔹🔹🔹🔹