برنامه برگزاری همایشهای پژوهشگاه کلام زنده در بهمن و اسفند96

 

hamayesh schedule 96m1011

 

✅ شیراز :

💠 همایش کودک درون خردسالان ۶۰
برگزاری : ۵ بهمن
مدرس: شیوا صادقی

ثبت‌نام :
09173014238

💢💢💢💢💢💢

✅ بوشهر :

💠 همایش دیدن ۴۵۵
برگزاری : ۵ الی ۸ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09173221385 - 09178767851

💢💢💢💢💢💢

✅ تهران :

💠 همایش میثاق با براکا
برگزاری : ۶ بهمن
مدرس: استاد کورش سلیمی
ساعت : ۸ الی ۲۱

ثبت‌نام :

02188511988 - 02126423724

💢💢💢💢💢💢

✅ کرمان :

💠 همایش دیدن ۴۵۶
برگزاری : ۱۰ الی ۱۳ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09330000368 _ 03432439011

💢💢💢💢💢💢

✅ مشهد :

💠 همایش دیدن ۴۵۷
برگزاری : ۱۰ الی ۱۳ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

05136028056 - 05136018033 - 09158255010

💢💢💢💢💢💢

✅ شیراز :

💠 همایش براکا ۹
برگزاری : ۱۱ الی ۱۳ بهمن
مدرس: استاد کورش سلیمی

ثبت‌نام :
09173014238

💢💢💢💢💢💢

✅ مشهد :

💠 همایش تمرکز حواس ۱۰
برگزاری :۱۴ بهمن
مدرس: استاد افسانه سلیمی
ساعت : ۱۴/۳۰ الی ۲۱/۳۰
ثبت‌نام :

05136028056 - 05136018033 - 09158255010

💢💢💢💢💢💢

✅ کرمان :

💠 همایش عشق پایان بازیست ۷۰
برگزاری : ۱۶ بهمن
مدرس: استاد افسانه سلیمی
ساعت: ۱۳/۳۰ الی ۲۲
ثبت‌نام :

09330000368 - 03432439011

💢💢💢💢💢💢

✅ کرج :

💠 همایش دیدن ۴۵۸
برگزاری : ۱۷ الی ۲۰ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09123890787 - 09013187646 - 02633514500

💢💢💢💢💢💢

✅ تبریز :

💠 همایش دیدن ۴۵۹
برگزاری : ۱۷ الی ۲۰ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09033335728 - 04133293995

💢💢💢💢💢💢

✅ شیراز :

💠 همایش دیدن ۴۶۰
برگزاری : ۲۴ الی ۲۷ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09173014238

💢💢💢💢💢💢

✅ گیلان :

💠 همایش دیدن ۴۶۱
برگزاری : ۲۴ الی ۲۷ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09116491990

💢💢💢💢💢💢

✅ تهران :

💠 همایش براکا ۱۰
برگزاری : ۲۵ الی ۲۷ بهمن
مدرس: استاد کورش سلیمی
ثبت‌نام :

02188511988 - 02126423724

💢💢💢💢💢💢

✅ کرج :

💠 همایش تمرکز حواس ۱۱
برگزاری : ۳۰ بهمن
مدری: استاد افسانه سلیمی
ساعت: ۱۴/۳۰ الی ۲۱/۳۰
ثبت‌نام :

09123890787 - 09013187646 - 02633514500

💢💢💢💢💢💢

✅ تهران :

💠 همایش دیدن ۴۶۲
برگزاری : ۱ الی ۴ اسفند
راهنمایی و ثبت‌نام :

88511988 - 26423724

💢💢💢💢💢💢

✅ بندرعباس :

💠 همایش دیدن ۴۶۳
برگزاری : ۱ الی ۴ اسفند
راهنمایی و ثبت‌نام :

09393389737 - 09356762009

💢💢💢💢💢💢

✅ کرمان :

💠 همایش براکا ۱۱
برگزاری : ۲ الی ۴ اسفند
مدرس: استاد کورش سلیمی
ثبت‌نام :

09330000368 - 03432439011

💢💢💢💢💢💢

✅ مشهد :

💠 همایش والد ، بالغ ، کودک ۶
برگزاری : ۱۴ اسفند
مدرس: استاد افسانه سلیمی
ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۲۱/۳۰
ثبت‌نام :

05136028056 - 05136018033 - 09158255010

💢💢💢💢💢💢

✅ کرمان :

💠 همایش دیدن ۴۶۴
برگزاری : ۱۵ الی ۱۸ اسفند
راهنمایی و ثبت‌نام :

09330000368 - 03432439011

💢💢💢💢💢💢

✅ مشهد :

💠 همایش دیدن ۴۶۵
برگزاری : ۱۵ الی ۱۸ اسفند
راهنمایی و ثبت‌نام :

05136028056 - 05136018033 - 09158255010

💢💢💢💢💢💢

💠🌷💠🌷💠🌷💠

🈴 ورود به گروه آشنایی با دیدن:

https://t.me/joinchat/BQkAe0CP4mCzOQzWM-9avA

💠🌷💠🌷💠🌷💠

🈴 ورود به گروه آشنایی با مبانی براکا

https://t.me/joinchat/BQqq8kAAIWCPGpDO9T9pnA

‌ 💢💎💢💎💢💎💢