برنامه برگزاری همایش ها در تهران(آخرین تغییرات-تاخرداد96)

img hamayeshha tehran 95 near thumbتاریخ برگزاری : تا خرداد ماه  ۹۶

هماهنگی و ثبت نام :

☎️٠٢١٨٨٥١١٩٨٨
☎️٠٢١٢٦٤٢٣٩٣٥

 شماره شبکه ای : ۰۹۰۱۳۱۸۷۶۵۶

hamayeshha tehran 96 near

 img telegram join2

 

{KomentoDisable}