برنامه اسفند ماه 96

برگزاری دوره ها در اسفند ماه ۱۳۹۶

ایام هفته

تاریخ

تهران

شهرستان

سه شنبه

1/12

همایش دیدن 462تهران

همایش دیدن 463 بندرعباس

چهارشنبه

2/12

همایش دیدن 462تهران

همایش دیدن 463بندرعباس

همایش براکا 11 کرمان

پنجشنبه

3/12

همایش دیدن 462تهران

همایش دیدن 463بندرعباس

همایش براکا 11 کرمان

جمعه

4/12

همایش دیدن 462تهران

همایش دیدن 463بندرعباس

همایش براکا 11 کرمان

شنبه

5/12

 

همایش دیدن 463بندرعباس

همایش براکا 11 کرمان

یکشنبه

6/12

 
 

دوشنبه

7/12

 
 

سه شنبه

8/12

 
 

چهارشنبه

9/12

 
 

پنجشنبه

10/12

 
 

جمعه

11/12

همایش سایه ها 7 تهران

 

شنبه

12/12

 
 

یکشنبه

13/12

 
 

دوشنبه

14/12

 

همایش والد بالغ کودک 6 مشهد

سه شنبه

15/12

 

همایش دیدن 465 مشهد

همایش دیدن 464 کرمان

چهارشنبه

16/12

 

همایش دیدن 465 مشهد

همایش دیدن 464 کرمان

پنجشنبه

17/12

 

همایش دیدن 465 مشهد

همایش دیدن 464 کرمان

جمعه

18/12

 

همایش دیدن 465 مشهد

همایش دیدن 464 کرمان

شنبه

19/12

 
 

یکشنبه

20/12

 
 

دوشنبه

21/12

 
 

سه شنبه

22/12

 
 

چهارشنبه

23/12

 
 

پنجشنبه

24/12

 
 

جمعه

25/12

 
 

شنبه

26/12

 
 

یکشنبه

27/12

 
 

دوشنبه

28/12

 
 

سه شنبه

29/12

 
 

سه شنبه

1/12