برنامه آذرماه 96

برگزاری دوره ها در آذر ماه ۱۳۹۶

ایام هفته

تاریخ

تهران

شهرستان

چهارشنبه

1/9

همایش دیدن 443 تهران

 

پنجشنبه

2/9

همایش دیدن 443 تهران

 

جمعه

3/9

همایش دیدن 443 تهران

 

شنبه

4/9

 
 

یکشنبه

5/9

 
 

دوشنبه

6/9

 

همایش تمرکز حواس 8 تبریز

سه شنبه

7/9

 

همایش دیدن 444 کرمان

همایش دیدن 445 مشهد

چهارشنبه

8/9

 

همایش دیدن 444 کرمان

همایش دیدن 445 مشهد

پنجشنبه

9/9

 

همایش دیدن 444 کرمان

همایش دیدن 445 مشهد

جمعه

10/9

 

همایش دیدن 444 کرمان

همایش دیدن 445 مشهد

شنبه

11/9

 
 

یکشنبه

12/9

 
 

دوشنبه

13/9

همایش تمرکز حواس 7 تهران

 

سه شنبه

14/9

 

همایش دیدن446 شیراز

چهارشنبه

15/9

 

همایش دیدن446 شیراز

پنجشنبه

16/9

 

همایش دیدن446 شیراز

جمعه

17/9

همایش گراف حسی 6 تهران

همایش دیدن446 شیراز

شنبه

18/9

 
 

یکشنبه

19/9

 
 

دوشنبه

20/9

 
 

سه شنبه

21/9

 

همایش دیدن 447 کرج

همایش 448 بندرعباس

چهارشنبه

22/9

 

همایش دیدن 447 کرج

همایش 448 بندرعباس

پنجشنبه

23/9

 

همایش دیدن 447 کرج

همایش 448 بندرعباس

جمعه

24/9

 

همایش دیدن 447 کرج

همایش 448 بندرعباس

شنبه

25/9

 
 

یکشنبه

26/9

 
 

دوشنبه

27/9

 
 

سه شنبه

28/9

 

همایش دیدن 449 تبریز

همایش دیدن 450 گیلان

چهارشنبه

29/9

 

همایش دیدن 449 تبریز

همایش دیدن 450 گیلان

پنجشنبه

30/9

 

همایش دیدن 449 تبریز

همایش دیدن 450 گیلان