کپسول زمان ( منطق زمان)

درک رایج و بدیهی ما از گذر زمان، حرکتی خطی در راستای گذشته-حال -آينده است.

آیا می توان گذر زمان را بگونه ای دیگر هم درک و حس کرد؟

پسول زمان پاسخ مثبتی به این پرسش است. می توان رویداد زمان را بگونه ای کاملا متفاوت و در واقع سازگار تر با طبيعت درک کرد..

اما خوب که چه؟ مگر نحوه درک ما از ساختار زمان چه اهمیتی دارد؟

اوه، خیلی مهم است! باور کن.

ببین، یک سری از ادراکات در ذهن ما هستند که نسبت به بقیه اهمیت خاصی دارند. البته منظورم ادراکات خفن تر نیست. بلکه ادراکاتی هستند که نقش چارچوب های ذهنی را بازی می کنند.
آنها افکاری در کنار دیگر افکار ما نیستند. آنها بستر و اتمسفر حاکم بر. دیگر افکار هستند. ما درون این چارچوب ها فکر می کنیم. به همین علت آنها در تمام یا بیشتر افکار ما درباره هر چیزی حضور دارند.آنها بینش های بنیادین هستند.

درک ما از زمان، از این نوع افکار است.
هر تغییر ساحتاری در درک زمان، تعریف ما را خود و جهان تحت تاثیر قرار می دهد و آن به نوبه ای خود احساسات ما را تغییر می دهد.

بر این باور هستیم که ادراک خطی رایج از زمان، تاثیری مخرب بر رابطه انسان با تاريخ، گذشته و آینده او می گذارد.
برخی از مشکلات حسی، ذاتی بینش سننی نسبت به زمان است و این یعنی اینکه تا زمانی که این ساختار ( گذشته-حال -آینده) برای ما معتبر است گریزی از آنها وجود ندارد.
مهمترین مشکل حمل گذشته در خویش و ناتوانایی در گذاشتن گذشته در گذشته است. عدم اعتماد بنفس بخاطر تاریخ خویش و یا عذاب وجدان هم از جمله ی مشکلات دیگری است که رابطه مستقیمی با درک ما از زمان دارند.

در دوره یک روزه منطق زمان، رابطه این مشکلات با درک زمان را تحلیل می کنیم و راه برون رفت از آن را یاد می گیریم.

.