دوره دانستن

قدرت تحمل زنجير برابر با قدرت تحمل ضعيف ترين حلقه ي آن است

كليد توانايي و قدرت شخصي و دروني شما در گرو چيزهایی است كه درباره ي خود مي دانيد و تصور مي كنيد. همايش چهار روزه ى دانستن سفرى برای کشف و رسیدن به توانایی های مورد نیاز در زندگی است.

این دوره فرصتی است براى شناسايي حلقه هاي زنجير شخصيت تا ضمن كشف حلقه های آسيب پذير ، در فرايندى عملي و بسيار مهيج ترميم و بازسازي شوند.

در دوره ي دانستن شما تغييراتي در شخصيت و مهارت هاي فردي خود تجربه خواهيد كرد كه هميشه آرزوي آن را داشته ايد اما رسيدن به آن را ناممكن يا بسيار دور از دسترس پنداشته اید.

در اين دوره به صورت عملي و عيني خواهيد ديد كه براي رسيدن به ناممكن ها تنها كافي است به دانايي لازم برسيد، اين حقیقت به باور زندگي شما تبديل خواهد شد زیرا واقعيت آن را نه در كلام و تجربه ي ديگران كه در تغييرات قابل مشاهده در خويش به خوبی حس می کنید.

اين دوره به شما نشان خواهد داد كه تغييرات بزرگ و اساسي همواره ممكن است و رشد، در هيچ سني به پايان نمي رسد؛ حتي آهنگ آن متوقف نمي شود. هيچ نيازي به تحمل ضعف ها و كمبود هاي شخصيتي نيست وقتي هنوز مي توان رشد كرد. كمبودهايى كه رموز شكست ما در زندگي هستند و گاه سايه ى آنها بر زندگي همچون ابری تیره روشنايي روز را به شبي تيره بدل مي كند .

در اين دوره ابتدا نقاط ضعف و قوت انساني خود را به روشني كشف مي كنيد و درمي يابيد براي بهروزي و موفقيت در زندگي به چه قابليت ها و بودش هايي نياز داريد و راه رسيدن به آن چگونه است. در اين مسير موانع قديمي و ناآشنایی كه در عمق وجود شما مخفي شده اند آشكار شده و برطرف مي گردند و به طريق عملي و مطمئن حركت به سوي دگرگوني انجام مي شود.

اين دوره دريك نيم روز و سه روز كامل بصورت پيوسته برگزار مي گردد و سپس به فاصله ى يك هفته بعد ، نيم روزى ديگر و هفته ى بعد از آن با يك روز كامل ديگر به پايان مي رسد.