دوره گراف های حسی

موضوع همایش گراف های حسی چیست؟

گراف های حسی همایشی است که به بررسی تعارضات درونی ما می پردازد.

برای همه ی ما خیلی وقت ها پیش آمده که کاری می خواستیم انجام بدیم و بخشی از وجود ما با آن موضوع اوکی بوده و بخشی از وجود ما با اون اوکی نبوده.

بررسی این تعارضات درونی موضوع اصلی این همایش هست.

به طور کلی در هر تصمیمی که می گیریم دو آیتم اصلی دخالت دارند:

موجودیت عقلی و موجودیت حسی ما.

شناخت اینکه موجودیت عقلی چیست و موجودیت حسی چیست؟ و چرا این دو با هم هماهنگ و همسو نیستند موضوع این همایش است.

همچنین این همایش به ما کمک می کند تا تصمیم هایی که دیگران می گیرند را هم بیشتر درک کنیم و در نتیجه به پذیرش بیشتری نسبت به دیگران برسیم.

ماموریت گراف های حسی

چیزی را درست می دانم ( حفظ یا ترک یک فعالیت یا رابطه).

بسیار خوب اما آیا قادر به انجام آن هم هستم یا هست؟

 و اگر بله، به چه قیمتی برای من (و او) تمام می شود؟

پاسخ این پرسش یعنی کشف درجه هماهنگی حسی.

برای وجود هماهنگی باید بتوانیم تفاوت این پرسش ها را درک کنیم و برای آنها پاسخ های مثبت ایجاد کنیم: 

1-آیا ازآن لذت می برم و (می برد)؟

2- آیا دوستش هم دارم (و دارد؟)

3- آیا واقعا می خواهمش ( می خواهدش)؟

4- آیا توان حسی انجام آن را هم دارم ( و دارد)؟

اگرهمه ی این 4 مولفه ی حسی در یک جهت قرار نگیرند آزار تجربه می شود. خودآزاری و دیگر آزاری

ماموریت گراف های حسی از اینجا آغاز می شود: انجام فعل زندگی با هماهنگی و بدون آزار

 

ماموریت گراف حسی
ماموریت گراف حسی