مهدی اسماعیلی(مدیر هنرستان ماندگار صنعتی تهران)

img general2 didgahاستادزندگی سرکار خانم افسانه سلیمی 

بی اغراق دغدغه اصلی وبنیادین انسان در عصرکنونی وبرای نسل حاضر؛باز تعریف ارتباط موثر ورفتار متقابل بایکدیگر وشناخت بهتر فضای تعامل وگفتگوی باهم است.

وگام نخست در این مسیر شناخت خویشتن خویش؛یاخودخود در میان انبوه آشفته ذهنیت های پیرامونی است.آموزشهای کاربردی وحضور بی دریغ؛صمیمانه وبدون چشمداشت حضرتعالی در فضای آموزش وتربیت فرزندان این مرز وبوم چراغ راهی است برای طی سهل تر وسریع تر مسیری است که پیش رو داریم بدنوسیله مراتب امتنان ؛تقدیر وسپاس خویش را به جهت اجرای دلنشین وسودمند همایش های جمعی وگروهی والدین هنرجویان درنخستین هنرستان کشور بابیش از یکصد سال سابقه تعلیم وتربیت؛ حضورتان اعلام  واستمرار این جریان عشق الهی را آرزومندم.

{KomentoDisable}