مهدی اعتمادفر

همین چند روز کافی بود آسمان کیش زیباتر شود همین چند ساعت باهم بودن برایم کافی بود تا آهنگ تغییر را در خاطره انگیز ترین نقطه زمینم شروع به نواختن کنیم همین حضور کوتاه اما عمیق استاد و یارانش تب و تابی به بودمان در کیش داده.

 راستش حیرانم هنوز از تعبییر رویای دست جمعیمان بی آنکه بدانم میثم مقداد مریم و… رویای مرا در سر دارند و میکوشند چراغ وجود کیشوندان را رنگ آگاهی  بخشند .

شوری که در وجود شرکت کنندگان میبینم و خودمان یادم میآورد عمق تاثیر نفسهای استاد را …

 

{KomentoDisable}