اکرم

هوشیاری را بین المان های مختلف حرکت می دهم از این به آن و از آن به این و آنگاه که المان بر چهره و صدا و نوشته  می رود هوشیاری مکثی می کند. حیرت می کند گویی کسی می رقصد 

رقصی بسیار دوستانه و باعشق

 آرام و سبک

آرام و جاری….

رقص او شوری را در دل من ایجاد می کند.

رقصنده علت شور درون من نیست.اما گویی چیزیی را به یادم می آورد.شور و رقص زندگی خودم را….
چیزی که از ازل در من بوده و من آهنگ آن را نشنیده گرفته بودم.

دوباره هوشیاری را به حرکت در آوردم

المانهای بعدی

دیدن
دانستن
کپسولها و…..

آن ها قواعد و قرارهای رقص رو به یادم می آورند وحرکت هوشیاریالمان بعدی

افسانه عشق

معجزه ی صدایش و ایجاد شور ی دیگر….

آن شورها مرا به حرکت وا می دارد.

گامی بر می دارم آرام و آهسته

هر دو دستم به سوی آسمان و تاتی تاتی هایم بر روی زمین و مددم از تک نوارنده ی هستی

خدایا گوش جانم را به تو می سپارم

کمکم کن که بشنوم آهنگ عاشقانه ات را

 و دستم را بگیر تا عاشقانه برای هستی و برای تو گام بردارم و زندگیم را به رقصی باشکوه تبدیل کنم…….

{KomentoDisable}