فاطمه از مشهد

 همه زندگيم رو . همسرم ، بچه هام ، مادرم و خودم 

همه رو به من برگردوند .

با تمام وجودم از مشهد تا تهران فرياد ميزنم با تمام وجودم دوستتان دارم و مديون هستم تا آخر عمرم 

{KomentoDisable}