نسترن نوذری

در سال 86 با ورودش به زندگیم به من تولدی دوباره بخشید. و سال گذشته در چنین روزهایی یکبار دیگر متبلورم کرد. هزاران سپاس برای بودن  و هزاران برکت ...

تولد مهر... تولد عشق... و تولد دوستی

 {KomentoDisable}