• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
    مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

  • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
    مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
    بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
  • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
    مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

گلاره

ذهن من درگیر سیلی از سئوالات بدون جواب بود... چرا من؟ چرا این اتفاق برای من افتاد؟ آیا زندگی ارزش زیستن داره؟ در اوج این درگیریها بودم که با این مجموعه آشنا شدم و نور انداختن به آگاهی را یاد گرفتم که تمام شادیها غمها لذتها ودردها هر کدام به نوبه خویش به من کمک می کنند که تکامل روحی خودم را به آسانی انجام داده و به رشد بیشتری نایل آیم.