• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

عليرضا

خدايا تو مرا ان ده كه مرا ان به تقدير الهي اين بود كه من در سن 52سالگي با شركت در دوره هاي تكنيك افرينش كاري را كه در تمام عمرم نتوانسته بودم انجام دهم به انجام برسانم وبا سفر به سرزمين ناشناخته درونم انرا كشف كنم وباعث چنان تغييراتي در زندگي من شد كه بركات ان بي شمار است.و يكي از بركات ان اين بود كه توانستم با خودو تمام جهان هستي به صلح برسم وبا ياري خداوند و رها كردن تمام چرا دردهابه ارامش وصف ناپذيري برسم.

عشق براي تمام كساني كه مرا در اين راه ياري كردند.همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستي.  ديدن113    (عليرضا خوش نيت ‌‌ارامٍٍ‌‌‍ٍِ‌‌‌‌‌‌)