• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

سلطانی فر

نمی دانم چه بود

با ترکیب استادانه ای از فلسفه و روانشانسی، آموزش های ورنر و دوره های فروم با نبوغ ناب ایرانی معجونی متحول کننده از علم روز دنیا با خرد کهن شرق ساخته اید که بیشک نظیر و مانندی ندارد.

هرچه بود شاهکار بود. دستتنان را می فشارم و کلاه از سر بر می دارم. 

خوشحالم که در فرصت کوتاهی که در ایران داشتم از این امکان بهره بردم مطئمن هستم که دربازگشت حرف های تازه ی بسیاری با دانشجویانم خواهم داشت.

دکتر سطلانی فر