• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

سهیل

سپاس پروردگاری که ما را بدرستی هدایت میکند فکر کنم من در یکی از بدترین شرایط زندگی با کلام زنده آشنا شدم و در دوره دیدن شرکت کردم که این دوره بصورت غیر قابل تصوری در من تغییرات عمده ایجاد کرد و دیدم را به زندگی تغییر داد، توانستم توکل را لمس کنم و منشاء خیر و برکت و شادی برایم شد و به قول همسر مهربانم دروازه بهشت زندگیم بود.

 سلامتی، برکت، آرامش و شادی از پروردگار مهربان آرزومندم. استاید مهربان و عزیز در لحظه لحظه زندگی برای شما سلامتی، آرامش، برکت و شادی را از پروردگار خواستارم که شما منشاء آن برای همه هستید سپاس شاد باشید