چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فرهاد محمدپناه

من از مدت پیش در بسیاری از دوره های موفقیت و مهارت های زندگی، اعتماد به نفس، مدیریت، راهبری و ... در داخل و خارج از کشور شرکت می کنم.

هرکدام از آنها نسیمی از موفقیت و شادزیستن در کار و خانواده برای من بوده اند و هستندهمواره سپاسگذار هستم. اما کلام زنده به معنای واقعی یک طوفان تمام عیار بود.