• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فرهاد محمدپناه

من از مدت پیش در بسیاری از دوره های موفقیت و مهارت های زندگی، اعتماد به نفس، مدیریت، راهبری و ... در داخل و خارج از کشور شرکت می کنم.

هرکدام از آنها نسیمی از موفقیت و شادزیستن در کار و خانواده برای من بوده اند و هستندهمواره سپاسگذار هستم. اما کلام زنده به معنای واقعی یک طوفان تمام عیار بود.